Kamesh Bharadwaj (photographs), Kartikay Khetarpal (curation and captions)